تنها ما می توانیم خیلی کم کار کنیم
با یکدیگر ما می توانیم خیلی کار کنیم